โทร - 080-588-7444,080-445-6090 | อีเมลล์ - baimint_spa@hotmail.com

เรียนต่อเล็บด้วย POWDER GEL


BAIMINT SPA PROMOTION

หลักสูตรการต่อเล็บด้วย POWDER GEL

- ทฤษฏีโครงสร้างเล็บและการเตรียมหน้าเล็บ
- วิธีการต่อเล็บด้วย powder gel 

- ทฤษฏีโครงสร้างเล็บและการเตรียมหน้าเล็บ
- วิธีการต่อเล็บด้วย powder gel 


top